A continuació us expliquem com ha estat el desenvolupament del projecte.

El projecte de la plaça d’en Baró (àmbit Jardí de José Berruezo Silvente) és una remodelació urbana cocreada amb les nenes i els nens del municipi de Santa Coloma de Gramenet. La plaça ha estat pensada com un espai lúdic en la seva totalitat, fomentant un joc lliure, inclusiu i divers i generant espais d’estada confortables i en relació amb la natura que milloren la vida quotidiana de les veïnes i veïns. 

Santa Coloma de Gramenet és una ciutat molt densa i amb un ús intens de l’espai públic. La plaça d’en Baró forma part de la proposta «Barri per a vianants: el Riu Nord» que té com objectiu millorar l’habitabilitat dels barris formant una xarxa de carrers i places d’usos complementaris. Abans de la remodelació, la plaça era un espai amb poc ús, tancat en si mateix, dur i gris. En diagnosticar aquesta situació, l’Ajuntament va decidir iniciar un procés per repensar la plaça, implicant a la infància en la generació d’un nou espai jugable per a la ciutat. 

La mirada feminista ha estat clau, tant en el desenvolupament del procés participatiu com en la redacció del projecte tècnic. Es destaca la col·laboració transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament (Urbanisme, Educació i Igualtat) i la institucionalització de la participació ciutadana com una eina clau de les polítiques públiques municipals. Aquesta experiència ha permès sumar estratègies i metodologies per a la consolidació d’un model de Ciutat (co)Educadora, que reconeix a la infància com a agent actiu en les decisions sobre els seus entorns quotidians i on el disseny de l’espai públic és un element de cabdal importància. 

El resultat és una plaça alegre, càlida i lúdica que visibilitza i facilita la vida quotidiana del veïnat, en resum una plaça Diversa, Cuidadora i Vital. Una plaça Diversa amb diversitat d’espais per permetre la complementarietat d’usos i cobrir les necessitats de les diferents persones usuàries. Una plaça Cuidadora que posa en el centre de les decisions urbanes les tasques reproductives i les cures. Una plaça Vital amb l’objectiu d’augmentar la cohesió social del barri i contribueix a millorar la percepció de seguretat de l’entorn. 

S’han buscat materials naturals i agradables de materialitats diferents per facilitar un ús diferenciat de cada espai: una zona de paviment de formigó per permetre un joc més actiu (patinar, ballar, córrer, joc de pilota, etc), una àrea de sorra per a un joc més tranquil i de descobriment i uns espais de circulació de sauló estabilitzat d’aspecte natural per garantir l’accessibilitat. L’espai central de la plaça està format per unes plataformes de fusta de geometries variades per estar, llegir, conversar, observar, etc. Destaquen diferents elements de color intens: el camí de colors amplia la traça original de la plaça i permet creuar-la transversalment, els fanals de color blau contrasten amb els plans horitzontals i el mural decora la plaça aprofitant la mitgera existent i representa la natura i la diversitat de persones. 

Finalment, s’ha augmentat la presència de natura amb l’objectiu de reduir l’efecte d’illa de calor. S’ha mantingut una gran part de l’arbrat existent i s’han incorporat noves espècies resultant una combinació d’arbrat de fulla perenne i caduca (generant diferents situacions d’ombra a l’estiu i de sol a l’hivern) amb flors i floracions variades. S’han distribuït uns grans parterres centrals que, d’una banda, permeten delimitar i acompanyar amb vegetació els diferents espais i que, d’altra banda, són els punts més baixos de la plaça per recollir l’aigua de la pluja i filtrar-la cap al terreny.